ดาวน์โหลดเอกสารรายไตรมาส : ไตรมาส 1 || ไตรมาส 2 || ไตรมาส 3 || ไตรมาส 4

  ระบบสุขภาพปฐมภูมิเข้มแข็ง

1.คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน
(ร้อยละ 100 // 65,395 ครอบครัว)
2.จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิตาม พรบ.ระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562
(ร้อยละ 100)
3.ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมิน พชอ.
(ร้อยละ 75)

  เศรษฐกิจสุขภาพ

4.อัตราการเพิ่มของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 5.สถานที่กักกันตัวตามที่รัฐกำหนด (AHQ ได้มาตรฐานตามเกณฑ์การรับชาวต่างชาติเพิ่มขึ้น

**ไม่ใช้พื้นที่เป้าหมาย****ไม่ใช้พื้นที่เป้าหมาย**


  สมุนไพร กัญชา กัญชง

6.ร้อยละของหน่วยบริการสาธารณสุขที่มีการจัดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์แบบบูรณาการ
(ร้อยละ 50)
7.ร้อยละเมืองสมุนไพรผ่านเกณฑ์การประเมิน
**ไม่ใช้พื้นที่เป้าหมาย**


  สุขภาพดีวิถีใหม่

8.จำนวนครอบครัวมีความรอบรู้สุขภาพ
(ร้อยละ 70 ของประชากร ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ 10 ล้านครอบครัวไทย ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
: ก้าวท้าใจ Season 3)
9.จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ
(อย่างน้อย 1 แห่ง)

  COVID-19

10.ทุกจังหวัดสามารถควบคุมสถานการณ์ (COVID-19) ให้สงบได้ ภายใน 21-28 วัน
(ร้อยละ 100)
11.อัตราป่วยตายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของทั้งประเทศ
(น้อยกว่า ร้อยละ 2.31)

  ระบบบริการก้าวหน้า

12.ร้อยละของเขตสุขภาพทีมีนวัตกรรมการจัดการบริการสุขภาพ : Ayutthaya Self-care Monitoring, using IoT & Data Science

**จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดำเนินการ**


  ธรรมาภิบาล

13.ร้อยละของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์ประเมินการตรวจสอบภายใน
(ร้อยละ 75)
Copyright © 2020
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร 0-3681-3493 / 0-3681-3503 โทรสาร 0-3681-3502 E-mail : singmoph@hotmail.com