ตัวชี้วัด QOF

(HDC) อัตราคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปี (HDC) อัตราการตั้งครรภ์ซ้าในหญิงอายุ < 20 ปี (HDC) ร้อยละผู้ป่วย DM HT ที่ได้รับการคัดกรองโรคไตเรื้อรัง
(R506) อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก (สปสช.)ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74 ปี ได้รับการคัดกรองเบาหวาน โดยการตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด (สปสช.)ร้อยละของประชากรไทยอายุ 35-74ปี ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
(สปสช.)ร้อยละของหญิงมีครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกภายใน 12 สัปดาห์ (สปสช.)ร้อยละสะสมความครอบคลุมการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกในสตรี 30-60 ปี ภายใน 5 ปี (สปสช.)ร้อยละการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างรับผิดชอบในผู้ป่วยนอก
(สปสช.)การลดลงของอัตราการนอนโรงพยาบาลด้วยภาวะที่ควรควบคุมด้วยบริการผู้ป่วยนอก (ACSC) (HDC) ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี (9,18,30 และ 42 เดือน) ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพัฒนาการ (HDC) ร้อยละของเด็กอายุ 9,18,30 และ 42 เดือน ที่ได้รับการตรวจคัดกรองพบพัฒนาการสงสัยล่าช้า (ตรวจครั้งแรก)
(HDC) ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี (9,18,30 และ 42 เดือน) ที่มี่พัฒนาการสงสัยล่าช้าจากการประเมินพัฒนาการด้วยเครื่องมือ DSPM ครั้งที่ 1 แล้วได้รับการติดตามมาประเมินพัฒนาการด้วยเครื่องมือ DSPM ครั้งที่ 2(ภายใน 30วัน)
Copyright © 2020
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร 0-3681-3493 / 0-3681-3503 โทรสาร 0-3681-3502 E-mail : singmoph@hotmail.com