PP&P Excellence
                จำนวน 33 ตัวชี้วัด
                ผ่าน 16 (ร้อยละ 48.48%)

             Service Excellence
                จำนวน 33 ตัวชี้วัด
                ผ่าน 22 (ร้อยละ 66.67%)

             People Excellence
                จำนวน 1 ตัวชี้วัด
                ผ่าน 1 (ร้อยละ 100.00%)

             Governance Excellence
                จำนวน 13 ตัวชี้วัด
                ผ่าน 7 (ร้อยละ 53.85%)

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 PP&P Excellence

KPI 1 อัตราส่วนการตายมารดาไทย KPI 2 ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย KPI 3 ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี สูงดีสมส่วน และส่วนสูงเฉลี่ยที่อายุ 5 ปี
KPI 4 ร้อยละเด็กวัยเรียน (6-14ปี) สูงดีสมส่วน KPI 5 ระดับความสำเร็จของอำเภอที่มีการขับเคลื่อนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE KPI 6 ร้อยละของผู้เสพรายใหม่ในกลุ่มประชากรวัยเสี่ยงสูง (ห้วงอายุ 15 - 24 ปี) ของผู้เสพราย ใหม่ทั้งหมด
KPI 7 อัตราอุบัติการณ์โรคเบาหวานลดลง (ร้อยละที่ลดลงร้อยละ 5) KPI 8 อัตราอุบัติการณ์โรคความดันโลหิตสูงลดลง (ร้อยละที่ลดลงร้อยละ 5) KPI 9 ร้อยละของผู้ป่วย DM/HT ที่ขึ้นทะเบียน 35 - 60 ปี ที่ยังไม่ป่วยด้วย CVD ได้รับการประเมิน (CVD Risk)
KPI 10 ร้อยละของชุมชนผ่านเกณฑ์การดำเนินงาน "ชุมชนวิถีใหม่ห่างไกล NCDs" KPI 11 อัตราอุบัติการณ์ (ต่อ ปชก.แสนคน) ด้วยโรคมะเร็งเต้านมลดลง KPI 12 อัตราอุบัติการณ์ (ต่อ ปชก.แสนคน)ด้วยโรคมะเร็งปากมดลูกลดลง
KPI 13 อัตราอุบัติการณ์ (ต่อ ปชก.แสนคน)ด้วยโรคมะเร็งลำไส้ลดลง KPI 14 ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ร้อยละ 50 ขึ้นไป KPI 15 ตำบลที่มีระบบการส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ในชุมชน
KPI 16 โรงพยาบาลขนาด 120 เตียงขึ้นไปมีคลินิกผู้สูงอายุ KPI 17 ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan KPI 18 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานชุมชนต้นแบบรอบรู้ด้านสุขภาพ
KPI 19 จำนวนโรงเรียนต้นแบบด้านสุขภาพ (ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ของจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ) KPI 20 ร้อยละของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีมีค่าดัชนีมวลกายปกติ KPI 21 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานองค์กรต้นแบบสุขภาพดี
KPI 22 ร้อยละของผลิตภัณฑ์สุขภาพกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการตรวจสอบมีความปลอดภัยตามเกณฑ์ที่กำหนด KPI 23 ระดับความสำเร็จของโรงพยาบาลที่พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ได้ตามเกณฑ์ GREEN&CLEAN Hospital ระดับดีมาก Plus 100 % KPI 24 จำนวนครัวเรือนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านจำนวน4,591หลังคาเรือน มีการปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยให้สะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เกณฑ์ฯ
KPI 25 ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขที่มีการจัดการมูลฝอยติดเชื้อได้ตามกฏกระทรวงสาธารณสุข ร้อยละ 100 KPI 26 ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขเป็นองค์กรต้นแบบที่เลิกใช้ภาชนะโฟมบรรอาหาร(No Foam) ร้อยละ 100 KPI 27 ระดับความสำเร็จระบบรับแจ้งข่าว/ป่วย จากการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด (พาราควอต คลอไพริฟอส ไกลโฟเสต)
KPI 28 ระดับความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (OEHP) KPI 29 จังหวัดมีการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับภูมิภาค KPI 30 อัตราป่วยด้วยไข้เลือดออกลดลงต่ำกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 3 ปี (2561-2563)
KPI 31 ระดับความสำเร็จของการสร้างการรับรู้และมีพฤติกรรมในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 KPI 32 กลุ่มเสี่ยงเป้าหมายได้แก่ ผู้สัมผัสวัณโรคร่วมบ้าน,ผู้ติดเชื้อ HIV , บุคลากรสาธารณสุข, และผู้ต้องขัง ได้รับการเอกซเรย์ปอด KPI 33 ระดับความสำเร็จของจังหวัดในการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง

ยุทธศาสตร์ที่ 2 Service Excellence

KPI 1 ระดับความสำเร็จของหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายบริการปฐมภูมิ (Primary Care unit and Network Care Unit )ที่เปิดบริการในพื้นที่ KPI 2 ร้อยละของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวหรือแพทย์ที่ผ่านการอบรมและคณะผู้ให้บริการสุขภาพได้รับการอบรมบริการสุขภาพปฐมภูมิด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว KPI 3 ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ
KPI 4 จำนวน อสม.ที่ได้รับการพัฒนาเป็น อสม.หมอประจำบ้าน KPI 5 ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่ม เป้าหมายที่ได้รับการดูแลจากอสม.หมอประจำบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี(ร้อยละ 70) KPI 6 ร้อยละของครอบครัวที่มีหมอประจำตัว 3 คน
KPI 7 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีบริการรับยาที่ร้านขายยา KPI 8 อัตราตายทารกแรกเกิด อายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน KPI 9 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการดำเนินงานNCD clinic plus ผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป
KPI 10 อัตราตายของผู้ป่วยในโรคหลอดเลือดสมอง KPI 11 อัตราตายของผู้ป่วยโรคกล้ามหัวใจตายเฉียบพลันชนิด STEMI ลดลง KPI 12 ร้อยละของผู้ป่วย CKD ที่มีอัตราการลดลงของ eGFR < 5 ml/min/1.73m2/yr
KPI 13 ลดการเสียชีวิตของผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิน ภายใน 24 ชม. ใน โรงพยาบาล ระดับ S, M1 (ทั้งที่ ERและ Admit) KPI 14 ลดการเสียชีวิตของผู้ป่วยอุบัติเหตุจราจร PS > 0.75 KPI 15 เพิ่มการเข้าถึงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 26
KPI 16 ลดความแออัดในห้องฉุกเฉิน ผู้ป่วยที่ไม่ฉุกเฉินในห้องฉุกเฉิน ระดับ 4 และ 5 (Non – Trauma) ลดลงร้อยละ 10 KPI 17 ลดความแออัดในห้องฉุกเฉินผู้ป่วยที่มีข้อบ่งชี้ในการ admit อยู่ในห้องฉุกเฉินไม่เกิน 2 ชม. (2hr triage) ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 50 KPI 18 พัฒนาห้องฉุกเฉินคุณภาพ โรงพยาบาล 6 แห่ง
KPI 19 ร้อยละผู้ป่วยมะเร็ง 5 อันดับแรก ได้รับการรักษาภายในระยะเวลาที่กำหนด KPI 20 ร้อยละผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน KPI 21 ร้อยละของผู้ป่วยที่เข้ารับการผ่าตัด One Day Surgery มากกว่าร้อยละ 60
KPI 22 อัตราความสำเร็จของการรักษาวัณโรคปอด KPI 23 อัตราตายผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดแบบรุนแรงชนิด community-acquired น้อยกว่า ร้อยละ 26 KPI 24 อัตราฆ่าตัวตายสำเร็จ ต่อแสน
KPI 25 ร้อยละ 55 ของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจนถึงการติดตาม Retention Rate KPI 26 ร้อยละของผู้ป่วยนอกทั้งหมดที่ได้รับบริการตรวจ วินิจฉัย รักษาโรค และฟื้นฟูสภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกตามเกณฑ์ที่กำหนด KPI 27 การจัดตั้งคลินิกการให้บริการกัญชาทางการแพทย์จังหวัดสิงห์บุรี
KPI 28 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีการใช้ยาอย่างสมเหตุผล(RDU) KPI 29 AMR ระดับ Intermediate ร้อยละ 100 KPI 30 อัตราส่วนของจำนวนผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายผู้ยินยอมบริจาคอวัยวะจากผู้ป่วยสมองตายต่อจำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล(ระดับ A ,S)
KPI 31 ร้อยละการส่งต่อผู้ป่วยด้วยโรค 4 สาขาหลัก (หัวใจ มะเร็ง อุบัติเหตุและฉุกเฉิน เด็กแรกเกิด)ออกนอกเขตสุขภาพลดลงร้อยละ 10 (เทียบกับปีที่ผ่านมา) KPI 32 ร้อยละการบรรเทาอาการปวดและจัดการอาการต่างๆ ด้วย Opioid ในผู้ป่วยประคับประคองระยะท้ายอย่างมีคุณภาพ (ร้อยละ 45) KPI 33 ระดับความสำเร็จของการดูแลผู้ป่วยฟื้นสภาพระยะกลางแบบผู้ป่วยใน (intermediate bed/ward)

ยุทธศาสตร์ที่ 3 People Excellence

KPI 1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานเป็นองค์กรแห่งความสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 4 Governance Excellence

KPI 1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีระดับวิกฤตลดลง KPI 2 ร้อยละของ รพ.สต. ที่มีสภาพคล่องมากกว่า 2 เดือน KPI 3 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ
KPI 4 ระดับความสำเร็จของหน่วยบริการทุกแห่งมีการจัดทำแผนจัดเก็บรายได้และดำเนินการตามแผน(3โปรแกรม) KPI 5 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว KPI 6 ร้อยละความสำเร็จของส่วนราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
KPI 7 ร้อยละของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีคุณภาพมาตรฐานผ่านการรับรอง HA ขั้น 3 KPI 8 ร้อยละของการจัดซื้อร่วม KPI 9 ร้อยละของหน่วยงานในสังกัดผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA ร้อยละ 92
KPI 10 ร้อยละโรงพยาบาลภาครัฐ มีการดำเนินงาน Smart Hospital KPI 11 ร้อยละของสถานบริการ มีระบบข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา(43 แฟ้ม) KPI 12 ระดับความสำเร็จของฐานข้อมูลให้บริการ (43 แฟ้ม) มีคุณภาพตามเกณฑ์ QOF
KPI 13 จำนวนนวัตกรรม และเทคโนโลยีสุขภาพที คิดค้นใหม่หรือที่ พัฒนาต่อยอด
Copyright © 2020
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โทร 0-3681-3493 / 0-3681-3503 โทรสาร 0-3681-3502 E-mail : singmoph@hotmail.com