สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดสิห์บุรี  |  โครงการ 84  |  กิจกรรม 0  |  งบประมาณทั้งหมด 7,058,677.00 บาท  |  ก่อหนี้ผูกพันทั้งหมด 0.00 บาท  |  เบิกจ่ายทั้งหมด 0.00 บาท  |  ร้อยละ 0.00% **หน่วยงาน/รหัสโครงการ/ชื่อโครงการ :

หน่วยงาน

ยุทธศาสตร์
ที่

แผนงาน
ที่

รหัส
โครงการ

โครงการ/แผนงาน

งบประมาณ

ก่อหนี้ผูกพัน

เบิกจ่าย

ร้อยละ

คงเหลือ

วันที่รับ
โครงการ

วันที่เสนอ
โครงการ

วันที่อนุมัติ
โครงการ

สสจ.กลุ่มงาน NCD

2

12

17-00-2-12-06

โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ๊กเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพวรางกรู ในโอกาสที่เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ จังหวัดสิงห์บุรี

37,200.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

37,200.00       

5 ก.พ. 2562

6 ก.พ. 2562

-

สสจ.กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ

1

7

17-00-1-07-04

โครงการพัฒนาศักยภาพพระศิลานุปัฎฐาก (พระอาสาสมัครส่งเสริมสุขภาพประจำวัด-อสว.)

0.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

0.00       

4 ธ.ค. 2561

4 ธ.ค. 2561

-

รพ.สิงห์บุรี

2

19

17-01-2-19-08

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงด้วยหลักธรรมานามัยและสมุนไพรในท้องถิ่น

20,000.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

20,000.00       

18 ม.ค. 2562

21 ม.ค. 2562

-

รพ.สิงห์บุรี

3

5

17-01-3-05-01

โครงการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยและการนำเสนอผลงาน ประจำปี 2562

162,500.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

162,500.00       

16 ม.ค. 2562

21 ม.ค. 2562

-

รพ.สิงห์บุรี

2

18

17-01-2-18-2

โครงการเร่งรัดการควบคุมวัณโรคเชิงรุกในเรือนจำสิงห์บุรี 2562

135,000.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

135,000.00       

21 ม.ค. 2562

21 ม.ค. 2562

-

รพ.สิงห์บุรี

2

-

17-01-2

โครงการการทำประชาพิจารณ์ การเปิดคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

6,400.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

6,400.00       

16 ม.ค. 2562

16 ม.ค. 2562

-

รพ.อินทร์บุรี

3

5

17-06-3-05-01

โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการประจำปี 2562

87,700.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

87,700.00       

9 ม.ค. 2562

21 ม.ค. 2562

-

รพ.อินทร์บุรี

3

3

17-06-3-03-04

โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

39,700.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

39,700.00       

22 ม.ค. 2562

22 ม.ค. 2562

-

รพ.บางระจัน

3

2

17-02-03-02-01

โครงการโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรม

15,100.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

15,100.00       

23 ม.ค. 2562

24 ม.ค. 2562

-

รพ.อินทร์บุรี

1

1

17-06-1-01-06

โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กลุ่มอาการหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน (Acute Coronary Syndrome : ACS) และภาวะผิดปกติของหลอดเลือดสมอง (Stroke) เขตสุขภาพที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561

45,000.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

45,000.00       

24 ม.ค. 2562

24 ม.ค. 2562

-

รพ.สิงห์บุรี

1

1

17-01-1-01-01

โครงการหมอชวนก้าว เราสานต่อ คบสอ.เมืองสิงห์บุรี

9,000.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

9,000.00       

24 ม.ค. 2562

24 ม.ค. 2562

-

สสอ.บางระจัน

1

6

17-02-1-06-01

โครงการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

30,000.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

30,000.00       

23 ม.ค. 2562

28 ม.ค. 2562

-

สสอ.บางระจัน

1

6

17-02-1-06-01

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเพิ่อการขับเคลื่อนสุขภาวะรัดับพื้นที่ แก่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

25,000.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

25,000.00       

23 ม.ค. 2562

28 ม.ค. 2562

-

สสอ.อินทร์บุรี

1

6

17-06-1-06-01

โครงการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

30,000.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

30,000.00       

24 ม.ค. 2562

28 ม.ค. 2562

-

สสอ.อินทร์บุรี

1

6

17-02-1-06-01

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเพิ่อการขับเคลื่อนสุขภาวะรัดับพื้นที่ แก่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

25,000.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

25,000.00       

24 ม.ค. 2562

28 ม.ค. 2562

-

สสอ.ค่ายบางระจัน

1

6

17-03-1-06-01

โครงการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

30,000.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

30,000.00       

23 ม.ค. 2562

28 ม.ค. 2562

-

สสอ.ค่ายบางระจัน

1

6

17-03-1-06-01

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเพิ่อการขับเคลื่อนสุขภาวะรัดับพื้นที่ แก่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

25,000.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

25,000.00       

23 ม.ค. 2562

28 ม.ค. 2562

-

สสอ.พรหมบุรี

1

6

17-04-1-06-01

โครงการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

30,000.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

30,000.00       

23 ม.ค. 2562

28 ม.ค. 2562

-

สสอ.พรหมบุรี

1

6

17-04-1-06-01

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเพิ่อการขับเคลื่อนสุขภาวะรัดับพื้นที่ แก่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

25,000.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

25,000.00       

23 ม.ค. 2562

28 ม.ค. 2562

-

สสอ.เมือง

1

6

17-01-1-06-01

โครงการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

30,000.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

30,000.00       

23 ม.ค. 2562

28 ม.ค. 2562

-

สสอ.เมือง

1

6

17-01-1-06-01

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเพิ่อการขับเคลื่อนสุขภาวะรัดับพื้นที่ แก่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

25,000.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

25,000.00       

23 ม.ค. 2562

28 ม.ค. 2562

-

สสจ.กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ

1

17

17-00-1-17-01

โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2562

300,000.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

300,000.00       

30 ม.ค. 2562

1 ก.พ. 2562

-

รพ.ท่าช้าง

3

2

17--05-3-02-03

โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี

123,000.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

123,000.00       

1 ก.พ. 2562

4 ก.พ. 2562

-

สสจ.กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการฯ

2

7

17-00-2-07-01

โครงการพัฒนาระบบส่งผู้ป่วยกลับบ้าน

72,500.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

72,500.00       

-

-

-

สสจ.กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการฯ

2

7

17-00-2-07-01

โครงการพัฒนาระบบส่งผู้ป่วยกลับบ้าน

72,500.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

72,500.00       

6 ก.พ. 2562

7 ก.พ. 2562

-

สสจ.กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

1

3

17-00-1-03-21

โครงการสนับสนุนและพัฒนาสถานที่ผลิต (คัดและบรรจุ) ผักและผลไม้สด

5,400.00       

       

       

0.00 %

5,400.00       

7 ก.พ. 2562

7 ก.พ. 2562

-

สสจ.กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

1

3

17-00-1-03-23

โครงการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปลอดภัย ห่างไกลสารปลอมปน ปี 2562

4,400.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

4,400.00       

7 ก.พ. 2562

7 ก.พ. 2562

-

สสจ.กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

1

1

17-00-1-03-27

โครงการเครื่องสำอางปลอดภัย ประจำปี 2562

19,900.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

19,900.00       

7 ก.พ. 2562

7 ก.พ. 2562

-

สสจ.กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

1

1

17-00-1-01-(07,

โครงการเด็กไทยบริโภคปลอดภัย ห่างไกลโรค NCDs (อย.น้อย)

26,000.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

26,000.00       

7 ก.พ. 2562

7 ก.พ. 2562

-

สสจ.กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

1

1

17-00-1-03-25

โครงการส่งเสริมการใช้ยาปลอดภัยในชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2562

9,900.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

9,900.00       

7 ก.พ. 2562

7 ก.พ. 2562

-

สสจ.กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

1

1

17-00-1-03-29

โครงการพัฒนาระบบบริการนวดเพื่อสุขภาพให้ได้มาตรฐาน

9,576.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

9,576.00       

7 ก.พ. 2562

7 ก.พ. 2562

-

สสจ.กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

1

1

17-00-1-03-(31-

โครงการพัฒนาสถานพยาบาลเอกชนได้คุณภาพมาตรฐานตามกฎหมาย

13,076.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

13,076.00       

7 ก.พ. 2562

7 ก.พ. 2562

-

สสจ.กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

1

1

17-00-1-03-30

โครงการสาธารณสุขร่วมใจโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพปลอดภัยประชาชนห่างไกลโรค

12,240.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

12,240.00       

7 ก.พ. 2562

7 ก.พ. 2562

-

สสจ.กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

1

1

17-00-1-03-19

โครงการพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย สำหรับผู้ประกอบการผลิตอาหารขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs)

14,000.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

14,000.00       

7 ก.พ. 2562

7 ก.พ. 2562

-

สสจ.กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ

1

1

17-00-1-03-19

โครงการสิงห์บุรีเมืองน่าอยู่อาหารดัง คุณภาพดี

50,000.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

50,000.00       

7 ก.พ. 2562

7 ก.พ. 2562

-

รพ.อินทร์บุรี

1

4

17-06-1-04-01

โครงการพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน Green&Clean Hospital

12,000.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

12,000.00       

22 ก.พ. 2562

26 ก.พ. 2562

-

รพ.สิงห์บุรี

3

2

17-01-3-02-05

โครงการอบรมการพัฒนาระบบยาให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล

32,400.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

32,400.00       

13 ก.พ. 2562

14 ก.พ. 2562

-

สสจ.กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ

1

2

17-00-01-2-11

โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พึ่งได้ จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2562

64,000.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

64,000.00       

13 ก.พ. 2562

14 ก.พ. 2562

-

สสจ.กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ

1

2

17-00-2-08-1

โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพจิต จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2562

5,400.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

5,400.00       

14 ก.พ. 2562

14 ก.พ. 2562

-

รพ.อินทร์บุรี

1

2

17-06-1-02-08

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว

18,500.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

18,500.00       

11 ก.พ. 2562

15 ก.พ. 2562

-

สสอ.อินทร์บุรี

1

1

17-06-1-01-01

โครงการ ปั่น ปั่น ปั่น ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภออินทร์บุรี

70,000.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

70,000.00       

21 ก.พ. 2562

22 ก.พ. 2562

-

รพ.บางระจัน

1

2

17-02-1-02-02

โครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพเพื่อผู้บกพร่องทางจิต

17,000.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

17,000.00       

15 ก.พ. 2562

18 ก.พ. 2562

-

รพ.อินทร์บุรี

1

2

17-06-1-02-22

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มวัยในประชาชนอำเภออินทร์บุรี

9,650.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

9,650.00       

15 ก.พ. 2562

18 ก.พ. 2562

-

สสอ.เมือง

1

7

17-01-1-07-05

โครงการสุขกายสุขใจ ด้วยวิถีไทย วัยสูงอายุ คบสอ.เมืองสิงห์บุรี

60,200.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

60,200.00       

20 ก.พ. 2562

21 ก.พ. 2562

-

สสจ.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

3

0

17-00-3

โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์พัฒนาคุณภาพและบริการหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2563

3,379,000.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

3,379,000.00       

21 ก.พ. 2562

22 ก.พ. 2562

-

รพ.อินทร์บุรี

2

21

17-06-2-21-01

โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัยในคลินิกสุขภาพเด็กดี

13,000.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

13,000.00       

15 ก.พ. 2562

22 ก.พ. 2562

-

รพ.บางระจัน

1

0

17-02-1

โครงการยิ้มสวย ฟันใส ร่างกายแข็งแรง ปี 2562 เขตเทศบาลเมืองบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

48,900.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

48,900.00       

15 ก.พ. 2562

26 ก.พ. 2562

-

รพ.อินทร์บุรี

3

1

17-06-3-01-02

โครงการซ้อมแผนอัคคีภัย

10,750.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

10,750.00       

26 ก.พ. 2562

27 ก.พ. 2562

-

รพ.สิงห์บุรี

1

2

17-01-1-02-08

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีและพัฒนาการดำเนืนงานศูนย์พึ่งได้ รพ.สิงห์บุรี ปี 2562

18,500.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

18,500.00       

1 มี.ค. 2562

1 มี.ค. 2562

-

รพ.สิงห์บุรี

1

3

17-01-1-03-(01-

โครงการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชาชนกลุ่มเสี่ยงเครือข่ายโรงพยาบาลสิงห์บุรี

106,920.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

106,920.00       

30 ม.ค. 2562

8 ก.พ. 2562

-

สสจ.กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการฯ

3

1

17-00-3-01-08

โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2562

333,360.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

333,360.00       

20 ก.พ. 2562

20 ก.พ. 2562

-

รพ.ท่าช้าง

1

4

17-05-01-04-01

โครงการพัฒนาอนามัย่สิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลท่าช้างให้ได้ตามเกณฑ์ G&C HOP

30,415.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

30,415.00       

4 มี.ค. 2562

11 มี.ค. 2562

-

รพ.สิงห์บุรี

1

4

17-01-1-04-01

โครงการพัฒนาบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมโรงพยาบาลสิงห์บุรีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือข่าย ประจำปี 2562

31,600.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

31,600.00       

4 มี.ค. 2562

11 มี.ค. 2562

-

รพ.สิงห์บุรี

1

4

17-01-1-04-01

โครงการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสียในโรงพยาบาลสิงห์บุรี ประจำปี 2562

4,840.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

4,840.00       

4 มี.ค. 2562

11 มี.ค. 2562

-

สสอ.อินทร์บุรี

2

17

17-06-2-17-01-

บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด สสอ.อินทร์บุรี

40,000.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

40,000.00       

5 มี.ค. 2562

11 มี.ค. 2562

-

สสอ.บางระจัน

3

2

17-02-03-02-01

โครงการเสริมสร้างจริยธรรม ป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ สสอ.บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 2562

4,000.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

4,000.00       

8 มี.ค. 2562

11 มี.ค. 2562

-

รพ.อินทร์บุรี

3

3

17-01-3-03-01

โครงการศึกษาดูงานระบบเวชระเบียนอิเล๊กทรอนิกส์

1,000.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

1,000.00       

20 ก.พ. 2562

22 ก.พ. 2562

-

รพ.อินทร์บุรี

2

20

17-06-2-20-01

โครงการอบรมฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับพยาบาล โรงพยาบาลอินทร์บุรี ปี 2562

13,000.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

13,000.00       

7 มี.ค. 2562

13 มี.ค. 2562

-

รพ.อินทร์บุรี

2

20

17-06-2-20-01

โครงการอบรมฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับพยาบาล โรงพยาบาลอินทร์บุรี ปี 2562

12,000.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

12,000.00       

7 มี.ค. 2562

13 มี.ค. 2562

-

รพ.อินทร์บุรี

2

20

17-06-2-20-01

โครงการประชุมทบทวนแผนอุบัติเหตุหมู่และการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ โรงพยาบาลอินทร์บุรี

7,500.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

7,500.00       

7 มี.ค. 2562

13 มี.ค. 2562

-

รพ.อินทร์บุรี

2

20

17-06-2-20-01

โครงการอบรมฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย โรงพยาบาลอินทร์บุรี ปี 2562

8,700.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

8,700.00       

7 มี.ค. 2562

13 มี.ค. 2562

-

รพ.อินทร์บุรี

2

20

17-06-2-20-01

โครงการอบรมฟื้นฟูการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในโรงพยาบาลอินทร์บุรี ปี 256

1,500.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

1,500.00       

7 มี.ค. 2562

13 มี.ค. 2562

-

สสจ.กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

3

3

17-00-3-03

โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์พัฒนาคุณภาพและบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปี 2562

66,000.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

66,000.00       

-

-

-

สสจ.กลุ่มงาน NCD

2

20

17-00-2-20-01

โครงการจัดจ้างทำแบบบันทึกการปฏิบัติงานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสิงห์บุรี ปีงบประมาณ 2562

33,750.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

33,750.00       

-

6 ก.พ. 2562

-

สสอ.ท่าช้าง

1

6

17-05-01-06-01

โครงการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

30,000.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

30,000.00       

19 มี.ค. 2562

21 มี.ค. 2562

-

รพ.อินทร์บุรี

1

7

17-06-1-07-02

โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย จังหวัดสิงห์บุรี ปี 2562

307,560.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

307,560.00       

25 ก.พ. 2562

25 ก.พ. 2562

-

สสอ.เมือง

3

1

17-01-3-02-01

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยงในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

4,000.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

4,000.00       

18 มี.ค. 2562

19 มี.ค. 2562

-

สสอ.ท่าช้าง

3

2

17-05-03-02-01

โครงการพัฒนาศักยภาพการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ปี 2562

4,000.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

4,000.00       

15 มี.ค. 2562

15 มี.ค. 2562

-

รพ.สิงห์บุรี

2

12

17-01-02-12-05

โครงการตรวจคัดกรองและตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่ ปี 2562

341,960.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

341,960.00       

11 มี.ค. 2562

15 มี.ค. 2562

-

สสจ.กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพฯ

1

2

17-00-2-02-02

โครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2562

10,000.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

10,000.00       

15 มี.ค. 2562

18 มี.ค. 2562

-

สสจ.กลุ่มงานพัฒนารูปแบบบริการฯ

3

6

17-00-3-06-02

โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจของ อสม.และพัฒนาครูฝึกสร้างการมีส่วนร่วมภาคประชาชน

35,880.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

35,880.00       

18 มี.ค. 2562

18 มี.ค. 2562

-

สสอ.ท่าช้าง

1

6

17-05-01-06-01

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเพิ่อการขับเคลื่อนสุขภาวะรัดับพื้นที่ แก่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพีวิตระดับอำเภอ (พชอ.)

25,000.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

25,000.00       

15 มี.ค. 2562

19 มี.ค. 2562

-

สสอ.บางระจัน

1

3

17-02-1-03-04

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดเชื้อไวรัสวิก้า รพ.สต.แม่ลา

12,650.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

12,650.00       

18 มี.ค. 2562

22 มี.ค. 2562

-

สสอ.บางระจัน

2

2

17-02-2-02-01

โครงการอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงตำบลแม่ลา (รพ.สต.แม่ลา)

21,000.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

21,000.00       

18 มี.ค. 2562

22 มี.ค. 2562

-

รพ.สิงห์บุรี

2

18

17-01-2-18-01

โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในเรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี ปี 2562

52,500.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

52,500.00       

18 มี.ค. 2562

20 มี.ค. 2562

-

สสอ.บางระจัน

1

2

17-02-1-02-02

โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กแรกเกิด -5 ปี ตำบลสิงห์ (เขต อบต.) ปี 2562

7,600.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

7,600.00       

14 มี.ค. 2562

22 มี.ค. 2562

-

สสอ.บางระจัน

1

2

17-02-1-02-02

โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กแรกเกิด -5 ปี ตำบลสิงห์ (เขต อบต.) ปี 2562 (รพ.สต.สิงห์)

7,600.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

7,600.00       

14 มี.ค. 2562

14 มี.ค. 2562

-

สสอ.บางระจัน

1

2

17-02-1-02-09

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลสิงห์ (เขต อบต) ปี 2562 (รพ.สต.สิงห์)

12,600.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

12,600.00       

14 มี.ค. 2562

22 มี.ค. 2562

-

สสอ.บางระจัน

1

2

17-02-1-03-01

โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน และลดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มผู้ป่วยตำบลสิงห์ (เขต อบต.) ปี 2562

30,350.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

30,350.00       

14 มี.ค. 2562

22 มี.ค. 2562

-

รพ.บางระจัน

1

2

17-02-01-02-(01

โครงการอุ่นไอรัก จากแม่สู่ลูก ปี 2562

0.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

0.00       

21 มี.ค. 2562

22 มี.ค. 2562

-

รพ.ท่าช้าง

1

2

17-05-01-02-09

โครงการการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลโพประจักษ์ ปีงบประมาณ 2562

27,000.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

27,000.00       

21 มี.ค. 2562

22 มี.ค. 2562

-

รพ.สิงห์บุรี

3

1

17-01-03-01-01

โครงการค้นหาความสุขจากภายใน Mindfulness In Mind โรงพยาบาลสิงห์บุรี

39,000.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

39,000.00       

21 มี.ค. 2562

22 มี.ค. 2562

-

สสอ.พรหมบุรี

1

2

17-04-1-02-09

โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีเป็นสุข คบสอ.พรหมบุรี

58,000.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

58,000.00       

25 มี.ค. 2562

25 มี.ค. 2562

-

รพ.สิงห์บุรี

2

20

17-01-2-20-1

โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี 2562

13,000.00       

0.00       

0.00       

0.00 %

13,000.00       

22 มี.ค. 2562

22 มี.ค. 2562

-


Copyright © 2019   งานข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ   กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข   สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี   โทร 0-3681-3493 / 0-3681-3503 โทรสาร 0-3681-3502   E-mail : singmoph@hotmail.com