คำสั่งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ จังหวัดสิงห์บุรี เอกสารที่ต้องจัดส่ง สสจ.

เกณฑ์ราคาพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2564

คู่มือการใช้งานระบบเห็นชอบการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เกณฑ์ราคาพื้นฐานระบบวงจรปิด ปี 2562

ผังขั้นตอนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

แบบฟอร์มรายงานการจัดหาฯ มูลค่าไม่เกิน 5 ล้านบาท

แบบรายงานผลการจัดหาฯ

แบบฟอร์มรายงานการจัดหาฯ มูลค่าเกิน 5 ล้านบาท

ตัวอย่างการเขียนรายงานการจัดหาคอมพิวเตอร์
ระเบียบการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2563 วาระการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2565