ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมสิงห์บุรี

อนุมัติ21/08/2566 เวลา 10:01:51
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ก.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางยุภา พวกอิ่ม   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หัวข้อการประชุม ประชุม กวป
รายละเอียด

ห้องประชุมพรหมบุรี

อนุมัติ01/09/2566 เวลา 12:51:21
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ก.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางยุภา พวกอิ่ม   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หัวข้อการประชุม ประชุม
รายละเอียด

ห้องประชุมวิถีธรรม วิถีไทย

อนุมัติ31/08/2566 เวลา 11:12:19
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ก.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายอดิเรก บุญเที่ยง   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล
หัวข้อการประชุม การเขียนแบบประเมินค่างาน
รายละเอียด

ห้องประชุมอินทร์บุรี

อนุมัติ17/08/2566 เวลา 14:58:04
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.ย. 66 เวลา 09:00   ถึงวันที่   01 ก.ย. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณฉัตรฎา บุตรตุ้ม   สำหรับแผนก กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
หัวข้อการประชุม Service Plan สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
รายละเอียด

ห้องประชุมสิงห์บุรี

อนุมัติ29/08/2566 เวลา 11:46:38
วันที่ใช้ห้อง 04 ก.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ก.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ คุณมาลิน สตัม   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด
หัวข้อการประชุม พิจารณาบำเน็จความชอบยาเสพติด
รายละเอียด

ห้องประชุมอินทร์บุรี

อนุมัติ29/08/2566 เวลา 09:52:46
วันที่ใช้ห้อง 04 ก.ย. 66 เวลา 08:30   ถึงวันที่   04 ก.ย. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณอัจฉรา เปรมปรี   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวข้อการประชุม ประชุมติดตามการดำเนินงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
รายละเอียด

ห้องประชุมวิถีธรรม วิถีไทย

อนุมัติ29/08/2566 เวลา 15:01:04
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   05 ก.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ คุณมะลิ ชาญณรงค์   สำหรับแผนก กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
หัวข้อการประชุม โครงการพัฒนารูปแบบบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากฯ
รายละเอียด

ห้องประชุมสิงห์บุรี

อนุมัติ29/08/2566 เวลา 13:19:24
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.ย. 66 เวลา 08:30   ถึงวันที่   05 ก.ย. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณมะลิ ชาญณรงค์   สำหรับแผนก กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
หัวข้อการประชุม โครงการพัฒนารูปแบบบริการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากฯ
รายละเอียด

ห้องประชุมอินทร์บุรี

อนุมัติ01/09/2566 เวลา 16:31:59
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.ย. 66 เวลา 10:15   ถึงวันที่   05 ก.ย. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ คุณสุลัดดา บุญคง   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวข้อการประชุม ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
รายละเอียด

ห้องประชุมอินทร์บุรี

อนุมัติ31/08/2566 เวลา 10:49:20
วันที่ใช้ห้อง 06 ก.ย. 66 เวลา 08:30   ถึงวันที่   06 ก.ย. 66 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ คุณอัจฉรา เปรมปรี   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวข้อการประชุม ประชุมกลุ่มงานบริหารทั่วไป
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 49 รายการ