ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมสิงห์บุรี

อนุมัติ23/11/2564 เวลา 11:59:41
วันที่ใช้ห้อง 01 ธ.ค. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 64 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณสาวินี เขียวรี   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวข้อการประชุม ธนาคารออมสินมาเสนอผลิตภัณฑ์
รายละเอียด

ห้องประชุมพรหมบุรี

อนุมัติ01/12/2564 เวลา 11:46:18
วันที่ใช้ห้อง 01 ธ.ค. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายธรรมนูญ บัวเจริญ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หัวข้อการประชุม การประชุม EOC เขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 58/2564
รายละเอียด

ห้องประชุมสิงห์บุรี

อนุมัติ05/10/2564 เวลา 12:33:35
วันที่ใช้ห้อง 02 ธ.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ธ.ค. 64 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ คุณสิริพร มั่นศาสตร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หัวข้อการประชุม ประชุม EOC
รายละเอียด

ห้องประชุมอินทร์บุรี

อนุมัติ30/11/2564 เวลา 08:53:41
วันที่ใช้ห้อง 02 ธ.ค. 64 เวลา 09:00   ถึงวันที่   02 ธ.ค. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นางนรารักษ์ ดิษฐวิเศษ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หัวข้อการประชุม รับทราบนโยบาย ตัวชี้วัดตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565
รายละเอียด

ห้องประชุมพรหมบุรี

อนุมัติ01/12/2564 เวลา 16:46:15
วันที่ใช้ห้อง 03 ธ.ค. 64 เวลา 09:30   ถึงวันที่   03 ธ.ค. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณทรรศนะ เอมสมบูรณ์   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หัวข้อการประชุม ชี้แจงแนวทางตรวจราชการและนิเทศงานคก.ราชทัณฑ์ปันสุขฯประจำปีงบ2565สำหรับผู้ทำหน้าที่ตรวจราชการและนิเทศงาน
รายละเอียด

ห้องประชุมสิงห์บุรี

อนุมัติ01/12/2564 เวลา 13:26:18
วันที่ใช้ห้อง 03 ธ.ค. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   03 ธ.ค. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณอภิชา เอกธีรธรรม   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หัวข้อการประชุม เป้าหมายและผลการดำเนินงานวัคซีนโควิด-19
รายละเอียด

ห้องประชุมอินทร์บุรี

อนุมัติ01/12/2564 เวลา 16:04:44
วันที่ใช้ห้อง 03 ธ.ค. 64 เวลา 13:30   ถึงวันที่   03 ธ.ค. 64 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณมะลิ ชาญณรงค์   สำหรับแผนก กลุ่มงานทันตสาธารณสุข
หัวข้อการประชุม ประชุมคณะกรรมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ตามคำสั่งที่ 162/2564 ลว.25 พ.ย. 2564 ในคณะที่ 8 คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
รายละเอียด

ห้องประชุมอินทร์บุรี

อนุมัติ03/12/2564 เวลา 15:53:04
วันที่ใช้ห้อง 04 ธ.ค. 64 เวลา 00:00   ถึงวันที่   09 ธ.ค. 64 เวลา 23:55
ผู้ขอใช้ นายธรรมนูญ บัวเจริญ   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หัวข้อการประชุม ปรับปรุงห้องประชุม ปูพื้นห้อง
รายละเอียด

ห้องประชุมสิงห์บุรี

อนุมัติ14/10/2564 เวลา 10:01:38
วันที่ใช้ห้อง 07 ธ.ค. 64 เวลา 13:00   ถึงวันที่   07 ธ.ค. 64 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ คุณสมปรารถนา มหาผล   สำหรับแผนก ควบคุมโรคติดต่อ
หัวข้อการประชุม ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสิงห์บุรี ผ่านระบบ web conference
รายละเอียด

ห้องประชุมวิถีธรรม วิถีไทย

อนุมัติ30/11/2564 เวลา 08:51:09
วันที่ใช้ห้อง 08 ธ.ค. 64 เวลา 08:00   ถึงวันที่   08 ธ.ค. 64 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ คุณศิริวรรณ แจ่มจันทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล
หัวข้อการประชุม ประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 พนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 59 รายการ