ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมอินทร์บุรี

อนุมัติ20/03/2567 เวลา 13:38:07
วันที่ใช้ห้อง 01 เม.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 เม.ย. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ คุณภูวิช โชติการทองกุล   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หัวข้อการประชุม ประชุมเตรียมความพร้อมเทศกาลสงกรานต์ 2567
รายละเอียด

ห้องประชุมวิถีธรรม วิถีไทย

อนุมัติ22/03/2567 เวลา 10:27:01
วันที่ใช้ห้อง 01 เม.ย. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   01 เม.ย. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ คุณอุไรวรรณ ตั้งพานิชวงศ์   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หัวข้อการประชุม ประชุม คณะทำงาน พาหมอไปหาประชาชน
รายละเอียด

ห้องประชุมสิงห์บุรี

อนุมัติ06/03/2567 เวลา 07:07:43
วันที่ใช้ห้อง 02 เม.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 เม.ย. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ คุณสิริพร มั่นศาสตร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หัวข้อการประชุม ประชุมติดตามผลการดำเนินงานนโยบายสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รายละเอียด

ห้องประชุมอินทร์บุรี

อนุมัติ01/04/2567 เวลา 16:59:24
วันที่ใช้ห้อง 02 เม.ย. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   02 เม.ย. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุมิตตรา ทรัพย์เขียน   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หัวข้อการประชุม คัดเลือก อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัด
รายละเอียด

ห้องประชุมพรหมบุรี

อนุมัติ01/04/2567 เวลา 15:24:47
วันที่ใช้ห้อง 02 เม.ย. 67 เวลา 10:00   ถึงวันที่   02 เม.ย. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ คุณณัฐชา สีนุชาติ   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด
หัวข้อการประชุม ประชุมรับฟังการชี้แจงการรายงานผล7D (healthy cities MODELs)
รายละเอียด

ห้องประชุมพรหมบุรี

อนุมัติ02/04/2567 เวลา 14:30:24
วันที่ใช้ห้อง 03 เม.ย. 67 เวลา 09:00   ถึงวันที่   03 เม.ย. 67 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ คุณณัฐชา สีนุชาติ   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด
หัวข้อการประชุม ประชุมชี้แจงเกณฑ์การขับเคลื่อนอำเภอสุขภาพดี2567
รายละเอียด

ห้องประชุมอินทร์บุรี

อนุมัติ05/03/2567 เวลา 10:19:14
วันที่ใช้ห้อง 03 เม.ย. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   03 เม.ย. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณอุไรวรรณ ตั้งพานิชวงศ์   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หัวข้อการประชุม ประชุมศูนย์ร่วมสุข
รายละเอียด

ห้องประชุมอินทร์บุรี

อนุมัติ01/04/2567 เวลา 12:12:22
วันที่ใช้ห้อง 04 เม.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 เม.ย. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ คุณณัฐชา สีนุชาติ   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด
หัวข้อการประชุม HLคลินิกเด็กดี
รายละเอียด

ห้องประชุมพรหมบุรี

อนุมัติ25/03/2567 เวลา 10:48:44
วันที่ใช้ห้อง 04 เม.ย. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 เม.ย. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ คุณมาลิน สตัม   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด
หัวข้อการประชุม ประชุมปฐมวัย
รายละเอียด

ห้องประชุมอินทร์บุรี

อนุมัติ05/04/2567 เวลา 14:23:23
วันที่ใช้ห้อง 05 เม.ย. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   05 เม.ย. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณปาริชาต คำวงศ์   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล
หัวข้อการประชุม ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรโควตาและคัดเลือกแพทย์ประจำบ้านฯ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 39 รายการ