ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมสิงห์บุรี

อนุมัติ14/06/2567 เวลา 16:18:16
วันที่ใช้ห้อง 01 ก.ค. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   01 ก.ค. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณกิตติคุณ บัวศรีพันธ์   สำหรับแผนก กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
หัวข้อการประชุม ประชุมคณะทำงานบูรณาการ คัดกรอง บำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพและฟื้นฟูสภาพทางสังคมระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2567
รายละเอียด

ห้องประชุมสิงห์บุรี

อนุมัติ28/05/2567 เวลา 07:35:14
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 ก.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางยุภา พวกอิ่ม   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หัวข้อการประชุม ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รายละเอียด

ห้องประชุมอินทร์บุรี

อนุมัติ27/06/2567 เวลา 16:27:29
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.ค. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   02 ก.ค. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ นางสาวสุมิตตรา ทรัพย์เขียน   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หัวข้อการประชุม ประชุมร้องเรียน อสม.
รายละเอียด

ห้องประชุมอินทร์บุรี

อนุมัติ01/07/2567 เวลา 13:57:20
วันที่ใช้ห้อง 02 ก.ค. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   02 ก.ค. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณอัจฉรา เปรมปรี   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารทั่วไป
หัวข้อการประชุม ประชุมชี้แจงรายละเอียดสินเชื่อธนาคารออมสิน
รายละเอียด

ห้องประชุมสิงห์บุรี

อนุมัติ13/06/2567 เวลา 11:03:03
วันที่ใช้ห้อง 03 ก.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ก.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางยุภา พวกอิ่ม   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หัวข้อการประชุม ประชุม กวป
รายละเอียด

ห้องประชุมวิถีธรรม วิถีไทย

อนุมัติ17/06/2567 เวลา 10:02:45
วันที่ใช้ห้อง 03 ก.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   03 ก.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ คุณกิตติคุณ บัวศรีพันธ์   สำหรับแผนก กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
หัวข้อการประชุม ประชุมขับเคลื่อน CBTx ของจังหวัดสิงห์บุรี
รายละเอียด

ห้องประชุมพรหมบุรี

อนุมัติ02/05/2567 เวลา 15:10:07
วันที่ใช้ห้อง 03 ก.ค. 67 เวลา 08:30   ถึงวันที่   05 ก.ค. 67 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณสมพล พวงจันทร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สุขภาพจิตและยาเสพติด
หัวข้อการประชุม คัดเลือกผลงานผู้สูงอายุระดัลเขต 2567
รายละเอียด

ห้องประชุมอินทร์บุรี

อนุมัติ13/06/2567 เวลา 11:37:10
วันที่ใช้ห้อง 03 ก.ค. 67 เวลา 09:30   ถึงวันที่   03 ก.ค. 67 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ คุณจตุพร แก้วเขียว   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หัวข้อการประชุม ประชุมคณะกรรมการคอมพิวเตอร์
รายละเอียด

ห้องประชุมวิถีธรรม วิถีไทย

อนุมัติ17/06/2567 เวลา 10:04:36
วันที่ใช้ห้อง 04 ก.ค. 67 เวลา 08:00   ถึงวันที่   04 ก.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ คุณกิตติคุณ บัวศรีพันธ์   สำหรับแผนก กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
หัวข้อการประชุม ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน CBTx ทุกตำบล
รายละเอียด

ห้องประชุมอินทร์บุรี

อนุมัติ02/07/2567 เวลา 14:09:05
วันที่ใช้ห้อง 05 ก.ค. 67 เวลา 13:00   ถึงวันที่   05 ก.ค. 67 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ คุณกิตติคุณ บัวศรีพันธ์   สำหรับแผนก กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด
หัวข้อการประชุม ขอเชิญประชุมจัดทำแดชบอร์ด ยาเสพติด
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 46 รายการ