ปฏิทินการใช้ห้อง

ธันวาคม 2566
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1
มีรายการจอง
 
2
3 4
มีรายการจอง
 
5
วันพ่อ
6
มีรายการจอง
 
7
มีรายการจอง
 
8 9
10
วันรัฐธรรมนูญ
11 12
มีรายการจอง
 
13
มีรายการจอง
 
14 15
มีรายการจอง
 
16
17 18
มีรายการจอง
 
19
มีรายการจอง
 
20
มีรายการจอง
 
21
มีรายการจอง
 
22
มีรายการจอง
 
23
24 25 26
มีรายการจอง
 
27 28 29 30
31
วันสิ้นปี
           

รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมสิงห์บุรี

อนุมัติ22/11/2566 เวลา 09:12:48
วันที่ใช้ห้อง 30 พ.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ คุณวันเฉลิม สมัครวงษ์   สำหรับแผนก กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
หัวข้อการประชุม การตรวจเต้านมด้วยตนเองของสตรีไทยอายุ 18 - 70 ปี ในประเทศไทย
รายละเอียด

ห้องประชุมพรหมบุรี

อนุมัติ27/11/2566 เวลา 09:31:28
วันที่ใช้ห้อง 30 พ.ย. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ คุณปิยนุช มีชาญ   สำหรับแผนก กลุ่มงานนิติการ
หัวข้อการประชุม ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1
รายละเอียด

ห้องประชุมอินทร์บุรี

อนุมัติ23/11/2566 เวลา 13:49:25
วันที่ใช้ห้อง 01 ธ.ค. 66 เวลา 08:30   ถึงวันที่   01 ธ.ค. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณอภิชา เอกธีรธรรม   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หัวข้อการประชุม ท่าน สธน.เขตสุขภาพที่ 4 ติดตามผลการดำเนินงานบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่
รายละเอียด

ห้องประชุมสิงห์บุรี

อนุมัติ28/11/2566 เวลา 14:50:37
วันที่ใช้ห้อง 04 ธ.ค. 66 เวลา 13:00   ถึงวันที่   04 ธ.ค. 66 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ คุณประสิทธิ์ วงศ์สกุลเกียรติ   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล
หัวข้อการประชุม ประชุมคณะกรรมการ CHRO
รายละเอียด

ห้องประชุมสิงห์บุรี

อนุมัติ21/11/2566 เวลา 12:25:38
วันที่ใช้ห้อง 06 ธ.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   06 ธ.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นางยุภา พวกอิ่ม   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หัวข้อการประชุม ประชุม กวป
รายละเอียด

ห้องประชุมพรหมบุรี

อนุมัติ01/12/2566 เวลา 09:12:33
วันที่ใช้ห้อง 06 ธ.ค. 66 เวลา 13:00   ถึงวันที่   06 ธ.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ คุณถาวร ปานเพ็ชร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หัวข้อการประชุม ชี้แจงตัวชี้วัด EOC
รายละเอียด

ห้องประชุมพรหมบุรี

อนุมัติ24/11/2566 เวลา 15:14:35
วันที่ใช้ห้อง 07 ธ.ค. 66 เวลา 08:30   ถึงวันที่   07 ธ.ค. 66 เวลา 10:30
ผู้ขอใช้ นายอดิเรก บุญเที่ยง   สำหรับแผนก กลุ่มงานบริหารงานทรัพยากรบุคคล
หัวข้อการประชุม ประชุมพิจารณาประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบุญชี พนักงานราชการทั่วไป
รายละเอียด

ห้องประชุมอินทร์บุรี

อนุมัติ01/12/2566 เวลา 14:51:49
วันที่ใช้ห้อง 07 ธ.ค. 66 เวลา 13:00   ถึงวันที่   07 ธ.ค. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ คุณอุไรวรรณ ตั้งพานิชวงศ์   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ
หัวข้อการประชุม ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย ด้านการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชน แม่ข่าย เขตสุขภาพที่ 4 ครั้งที่ 1/2566
รายละเอียด

ห้องประชุมสิงห์บุรี

อนุมัติ20/11/2566 เวลา 14:05:41
วันที่ใช้ห้อง 12 ธ.ค. 66 เวลา 08:00   ถึงวันที่   12 ธ.ค. 66 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ คุณสิริพร มั่นศาสตร์   สำหรับแผนก กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข
หัวข้อการประชุม ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
รายละเอียด

ห้องประชุมพรหมบุรี

อนุมัติ01/12/2566 เวลา 16:01:00
วันที่ใช้ห้อง 12 ธ.ค. 66 เวลา 08:30   ถึงวันที่   12 ธ.ค. 66 เวลา 16:30
ผู้ขอใช้ นายกันอเนก ช้อยหิรัญ   สำหรับแผนก กลุ่มงานคุมครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
หัวข้อการประชุม ประชุมชี้แจงแนวทางขออนุญาตห้องผ่าตัดและการมอบอำนาจตามพรบ.สถานพยาบาล
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 18 รายการ