แบบสรุปข้อมูลนักเรียน/นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
หน่วยงาน ระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา
ป.1-ป.6 ม.1-ม.3 ม.4-ม.6 ปวช.1-3 ปวส.1-2
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
สพป. 5109 4710 9819 1017 797 1814 - - - - - - - - -
สพม. - - - 1913 2206 4119 1079 1796 2875 - - - - - -
เอกชน 1898 1851 3749 361 325 686 - - - - - - - - -
เทศบาล - - 664 - - 187 - - 70 - - - - - -
อาชีวศึกษา - - - - - - - - - 1683 1013 2696 945 488 1443
รวม - - 14232 - - 6806 - - 2945 1683 1013 2696 945 488 1443