แบบสรุปข้อมูลนักเรียน/นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
หน่วยงาน ระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา
อ.1-อ.2 ป.1-ป.6 ม.1-ม.3 ม.4-ม.6 ปวช.1-3 ปวส.1-2
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
สพป.     1572 5109 4710 9819 1017 797 1814 - - - - - - - - -
สพม. - - - - - - 1913 2206 4119 1079 1796 2875 - - - - - -
เอกชน       1922 1829 3751 361 325 686 - - - - - - - - -
เทศบาล - - - - - 703 - - 160 - - 75 - - - - - -
อาชีวศึกษา - - - - - - - - - - - - 1829 993 2822 948 482 1430
รวม - - 1572 - - 14273 - - 6779 - - 2950 1829 993 2822 948 482 1430