กฎหมายน่ารู้


 

                     >>> ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564

                     >>> ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

                     >>> พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

                     >>> ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

                     >>> อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

                     >>> จรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2560

                     >>> แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กระทรวงสาธารณสุข (MoPH Code of Conduct)

                     >>> พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2562

                     >>> พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๖๐