ผู้บริหาร


   
 

นายแพทย์โชคชัย สาครพานิช
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

 

 

นายธีรศักดิ์ เด่นดวง
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
(ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รอง นพ.สสจ.

 

นายก่อศักดิ์ จันทรวิจิตร
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ
(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
รอง นพ.สสจ.


นางวังจันทร์ กิตติภาดากุล
ทันตแพทยเชี่ยวชาญ
(ด้านทันตสาธารณสุข)
รอง นพ.สสจ.


นางเรณู เดชมา
เภสัชกรเชี่ยวชาญ(ด้านเภสัชสาธารณสุข)
รอง นพ.สสจ.


นายพิพัฒน์ กว้างนอก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
รอง นพ.สสจ.

 

นางสาวสิทธิธนา โตอ่อน
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายบางระจัน
รอง นพ.สสจ.
 

 

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี  
44 หมู่ที่ 4 ถ.สิงห์บุรี-สุพรรณบุรี ต.ต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000  
โทร 0-3681-3493 / 0-3681-3503 ต่อ 110
โทรสาร  0-3681-3502
E-mail : singburihealth@moph.go.th