บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

กลุ่มงานบริหารทั่วไป [พัสดุ]

   
 
นางสาวินี เขียวร
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
 
   
 
เรือโทมงคล ภู่ชัย
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
รองหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
 

นายศิริพงศ์ เนื้อนุ่ม
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายบัญชา เกรงขาม
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางประไพศรี เพาะปลูก
พนักงานพัสดุ
   
 
นางสาวอัจฉรา แก้วเขียว
นักวิชาการพัสด