บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข

   

 

 

นางอุสาห์ จันทรวิจิตร

เภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)

หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
 

นายธนวัฒน์ กลัดสอาด
เภสัชกรชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
คนที่ 1
นางสาวนัยนา ธรรมกรณ์
เภสัชกรปฏิบัติการ
รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
คนที่ 2
 
นายพรเทพ รุ่งสุรีย์
เภสัชกรชำนาญการ
 
นางสาวณัฎฐา กลั่นสุวรรณ
เภสัชกรชำนาญการ
นายกันอเนก ช้อยหิรัญ
เภสัชกรชำนาญการ
นางสาวดวงดาว ตั้งติรวัฒน์
เภสัชกรปฏิบัติการ
นายอลงกรณ์ อันประนิตย์
เภสัชกรปฏิยัติการ
นางสิริพร รอดอินทร์
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
นางนภาพร แย้มศิริ
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน
   
 
 
นางสาวอัญชิษฐา สว่างมณี
เภสัชกร