บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

นางสาวกมลทิพย์ อึ้งสุวรรณพานิช
ทันตแพทย์ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานทันตสาธารณสุข
 
นางสาวปรัชาญ์ ปิงสุทธิวงศ์
ทันตแพทย์ชำนาญการ
 
 
 
 
 
นางวราวรรณ์ เจริญพร
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขชำนาญงาน