บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ

   
 
นายสมควร เสนลา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
 

นางพัชร์วสา กวีวัจน์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
นางสาวศรัญญา พันธุ์คุณ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
 
นายวัชรกิตติ มีพงษ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 

นางสาวประภัสสร โพธิ์แก้ว
นักวิชาการสาธารณสุข
 
 
 
 
น.ส.จุไรรัตน์ สุฤทธ์
นักวิชาการสาธาณสุข