บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

   
 
นายอัครเดช ภักดีรักษ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
 
นายมนตรี ภมร
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางสาวจิตตานันท์ ทองประเสริฐ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางสาวชญาณี ศรีวรรณ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ