บุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย

นายอัครเดช ภักดีรักษ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
 
นางสาวจิตตานันท์ ทองประเสริฐ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
 
 
 
นางสาวชญาณี ศรีวรรณ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ